­Հա­կա­գեն­դե­րային ար­շավ­նե­րի գոր­ծու­նե­ությու­նը, հռե­տո­րա­բա­նո­ւթյու­նը և նպա­տակ­նե­րը հետ­հե­ղա­փո­խա­կան Հայաս­տա­նո­ւմ

­Վեր­լու­ծա­կան զե­կույ­ցը հի­մն­ված է սո­ցի­ո­լո­գի­ա­կան հե­տա­զո­տու­թյան վրա, որն ի­րակա­նաց­րել է «­Սո­ցի­ոս­կոպ» հա­սա­րա­կա­կան ու­սո­ւմ­նա­սի­րու­թյո­ւն­նե­րի և խորհրդատվու­թյան կե­նտ­րոն ՀԿ–ն` «­Հայաս­տա­նո­ւմ կա­նա­նց հիմ­նադ­րամի»­ ֆինան­սա­կան ա­ջակ­ցու­թյա­մբ:

Հա­կա­գեն­դե­րային ար­շավ­նե­րի գոր­ծու­նե­ությու­նը, հռե­տո­րա­բա­նո­ւթյու­նը և նպա­տակ­նե­րը հետ­հե­ղա­փո­խա­կան Հայաս­տա­նո­ւմ

Այս հե­տա­զո­տու­թյան նպա­տա­կն է հա­վա­քագ­րել և վեր­լու­ծել հետ­հե­ղա­փո­խա­կան Հայաս­տա­նո­ւմ սե­ռա­կա­նու­թյան և գեն­դերային հար­ցե­րի շո­ւրջ առ­կա հա­կա­գեն­դե­րային (նե­րա­ռյալ հո­մոֆոբ) հռե­տո­րա­բա­նու­թյու­նը և դիս­կո­ւր­սիվ մի­ջոց­նե­րը, ո­րոն­ցով թի­րա­խա­վո­րո­ւմ են կա­նա­նց և ԼԳԲՏ հար­ցե­րով զբաղ­վող ի­րա­վապա­շտ­պան­նե­րին ու ակ­տի­վի­ստ­նե­րին, ա­ռա­ջա­դի­մա­կան քա­ղաքա­ցի­ա­կան հա­սա­րա­կու­թյա­նը՝ ձգ­տե­լով նե­ղաց­նե­լու վեր­ջին­նե­րիս գոր­ծու­նե­ու­թյան տա­րած­քը, փոր­ձե­լով այս թե­ման դա­րձ­նել հետհե­ղա­փո­խա­կան Հայաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թյան դեմ մա­րտն­չե­լու զե­նք և խա­թա­րել ո­լոր­տո­ւմ հնա­րա­վոր բա­րե­փո­խո­ւմ­նե­րի ա­ռաջխա­ղացու­մը։